Idź do
Zakres postulowanych badań naukowych uzupełniających obecny stan wiedzy o przyrodzie Parku
-Trendy i natężenie procesów geomorfogenetycznych, a zwłaszcza: zmiany poziomów morza i jezior przybrzeżnych, zmiany morskiej linii brzegowej, profilu plaży, wydm przednich i wydm ruchomych oraz przyrosty delt rzecznych i sedymentacja jeziorna.

-Współczesne procesy eoliczne Parku, a w tym: rozpoznanie i analiza wszystkich istotnych czynników wpływających na natężenie deflacji, transportu i akumulacji oraz sprzężeń zwrotnych, zachodzących między nimi.

- Zdarzenia ekstremalne kształtujące wybrzeże Słowińskiego Parku Narodowego w okresie ostatnich 6 tysięcy lat: geologia, paleomorfologia, geofizyka, mineralogia, sedymentologia, malakofauna, foraminifera, ostracoda, paleoekologia okresu zdarzeń i częstość zjawisk ekstremalnych.

- Problem genezy jezior przybrzeżnych.

- Zmienność flor okrzemkowych jezior SPN-u w holocenie.

-Ocena stanu zasobów wodnych, w tym m.in. analiza zmienności stanów płytkich wód podziemnych, wielkości wlewów wód morskich do jeziora Gardno i Łebsko.

-Bilans wodny oraz dynamika zasobów wód w Parku w wieloleciach.

-Zmiany stanów i jakości wód morskich w obszarze Parku.

-Stany jakości wód w jeziorach Parku oraz objawy i zakres ich degradacji.

-Skład i dynamika biocenoz wodnych (słodkich wód stojących i płynących) Parku.

-Stan ekosystemów wodnych; Ocena stanu czystości wód i osadów dennych jezior

-Inwentaryzacja zasobów florystycznych Parku, a zwłaszcza glonów (wód morskich, wód płynących i torfowisk) oraz wątrobowców.

-Inwentaryzacja zasobów mikologicznych Parku.
-Inwentaryzacja zasobów fauny bezkręgowców Parku, szczególnie takich grup jak: mięczaki (ślimaki), skorupiaki, pajęczaki, owady (motyle, pluskwiaki wodne, wybrane grupy chrząszczy - Curculionidae, Staphylinidae, Coccinellidae, Chrysomelidae, muchówki i błonkówki).

-Zasoby i warunki trwałości lokalnych populacji batracho- i herpetofauny.

-Skład gatunkowy, liczebność i rozmieszczenie oraz ocena zagrożeń i postulaty ochrony nietoperzy w Parku i w jego otulinie.

-Aktualizacja wiedzy na temat składu gatunkowego, liczebności i rozmieszczenia na terenie Parku ssaków owadożernych i gryzoni.

-Stan zachowania naturalnych biocenoz oraz rodzaj i zakres oddziaływania czynników antropogenicznych na te biocenozy.

-Przyczyny, kierunki i dynamika współczesnych przemian roślinności wydmowej.

-Kierunki i efekty spontanicznych przeobrażeń szaty roślinnej na siedliskach w przeszłości użytkowanych rolniczo.

-Wpływ ekstensywnych zabiegów ochronnych (wypas, koszenie) na składniki florystyczne i faunistyczne seminaturalnych biocenoz nieleśnych, a zwłaszcza na gatunki specjalnej troski.

-Uwarunkowania oraz struktura gatunkowa, dynamika i efekty odnowień naturalnych drzewostanów w zbiorowiskach leśnych Parku.

-Ocena sposobów oraz efektów podejmowanych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w celu przebudowy form zniekształconych i degeneracyjnych zbiorowisk leśnych do postaci zgodnych z wzorcami roślinności naturalnej, charakterystycznej dla danego siedliska i terenu.

-Rozprzestrzenianie się i wpływ na środowisko przyrodnicze SPN obcych gatunków roślin i zwierząt.

-Rozmiary presji turystycznej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Parku.