Idź do

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Słowińskiego Parku Narodowego

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność  strony internetowej Słowińskiego Parku Narodowego zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Słowińskiego Parku Narodowego.

Data publikacji strony internetowej: 30.12.2023 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.02.2024 r.

Skróty klawiaturowe

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne 
z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł;
zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 24.01.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Filipem Matrasem, specjalistą ds. GIS, e-mail: f.matras@slowinskipn.pl, tel. 59 848-91-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

Gra multimedialna „Odkrywca Parków Narodowych”

Pobierz z Google Play
Pobierz z App Store

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 20.12.2023
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 17.01.2024
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

 Utilitia spółka z.o.o

 

Słowiński Park Narodowy - siedziba, Bohaterów Warszawy 1A, Smołdzino

Dostępność wejścia do budynku

Siedziba Słowińskiego Parku Narodowego mieści się w dwóch budynkach. Wejście główne do dyrekcji znajduje się od ul. Bohaterów Warszawy. Schody zewnętrzne wyposażone w poręcze. Brak dostosowania dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku administracyjnego znajduje się od ul. Bohaterów Warszawy. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe szklane z pochwytem.

Miejsca parkingowe

Przy budynkach znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wjazd na parking od ulicy Bohaterów Warszawy. Parking bezpłatny. Wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wewnątrz budynku

W budynku dyrekcji i administracyjnym schody wewnętrzne na każdej kondygnacji. Brak windy oraz dostosowań dla osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu. W budynku dyrekcji, przy wejściu usytuowany jest Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, który jednocześnie jest punktem informacyjnym.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kancelaria Obwodu Ochronnego Rowy, Parkowa 1, Rowy

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do kancelarii znajduje się od ul. Parkowej. Brak dostosowania dla osób z niepełnosprawnością.

Miejsca parkingowe

Przy budynku brak miejsc parkingowych.

Dostępność wewnątrz budynku

Budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kancelaria Obwodu Ochronnego Smołdziński Las, Czołpino 2

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do kancelarii w kierunku od strony ogólnodostępnego parkingu dla turystów na terenie po byłej jednostce wojskowej. Wejście do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w pochylnię z poręczami.

Miejsca parkingowe

Przy budynku znajdują się 3 stanowiska parkingowe. Parking bezpłatny. Brak wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wewnątrz budynku

Budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. Kancelaria wyposażona w toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kancelaria Obwodu Ochronnego Rąbka, Rąbka 7

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do kancelarii od strony głównej ulicy, w budynku nr 7. Wejście do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w pochylnię.

Miejsca parkingowe

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking od strony głównej ulicy w Rąbce. Parking bezpłatny.

Dostępność wewnątrz budynku

Budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. Kancelaria wyposażona w toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kancelaria Obwodu Ochronnego Smołdzino, Bohaterów Warszawy 42

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do kancelarii znajduje się od ul. Bohaterów Warszawy. Schody zewnętrzne wyposażone w poręcze. Brak dostosowania dla osób z niepełnosprawnością.

Miejsca parkingowe

Przy budynku brak miejsc parkingowych.

Dostępność wewnątrz budynku

Budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kancelaria Obwodu Ochronnego Kluki, Kluki 36

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do kancelarii dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w platformę dla niepełnosprawnych oraz poręcze.

Miejsca parkingowe

Przy budynku brak miejsc parkingowych.

Dostępność wewnątrz budynku

Budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. Kancelaria wyposażona w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kancelaria Obwodu Ochronnego Żarnowska, Rąbka 7

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do kancelarii od głównej strony ulicy, w budynku nr 7. Wejście do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w pochylnię.

Miejsca parkingowe

Przy budynku znajdują się u miejsca parkingowe z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking od strony głównej ulicy w Rąbce. Parking bezpłatny.

Dostępność wewnątrz budynku

Budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. Kancelaria wyposażona w toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, Czołpino 34

Dostępność wejścia do budynku

Ekspozycja Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego mieści się w dwóch budynkach. Wejście główne do budynku nr 1 z ekspozycją całoroczną niedostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością wyposażone w windę zewnętrzną. Wejście do budynku nr 2 z ekspozycją sezonową bez barier architektonicznych. W budynku nr 4, oznakowanym jako kasa, zapewniony dostęp do okna kasowego.

Wejście do toalety dla osób z niepełnosprawnością znajduje w budynku nr 3 od strony zachodniej.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe na ogólnodostępnym parkingu leśnym w Czołpinie. Parking bezpłatny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście na posesję muzeum z parkingu leśnego po kładce drewnianej, dalej ok. 50 metrów po nawierzchni nieutwardzonej. Plan sytuacyjny kompleksu muzeum znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. W obszarze muzeum ruch odbywa się po ciągach komunikacyjnych, utwardzonych kostką brukową.

Dostępność wewnątrz budynku

Budynek nr 1 posiada windę zewnętrzną dla osób z niepełnosprawnością, która obsługuje wszystkie kondygnacje. Winda wyposażona w przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. Przy wyjściu z windy, na każdej kondygnacji, plan sytuacyjny w alfabecie Braille’a. Punkt Obsługi Zwiedzających znajduje się na parterze (poziom 1), po lewej stronie od windy. Ekspozycja wyposażona w system wspierający osoby z niepełnosprawnością. W Punkcie Obsługi Zwiedzających do pobrania audioprzewodniki ze ścieżkami zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (audiodeskrypcja, lektor języka migowego, pętle indukcyjne, słuchawki na jedno ucho). Budynek nr 2 jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, ul. Parkowa 1, Rowy

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do filii muzeum znajduje się od ul. Parkowej. Podjazd z poręczami. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe szklane z pochwytem. Wejście do toalety dla osób z niepełnosprawnością na lewo od wejścia do muzeum.

Miejsca parkingowe

Przy budynku brak miejsc parkingowych.

Dostępność wewnątrz budynku

Budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych.
Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.