Idź do

Filia Muzeum SPN w Rąbce

Adres: Rąbka 3, 84-360 Łeba

Została udostępniona w 1992 roku. Początkowo w sposób ogólny, dzięki mapom, fotogramom i eksponatom, przedstawiano w niej przyrodę Parku. Obecna ekspozycja geomorfologiczna pt. "Wydmy" po raz pierwszy została zaprezentowana w 2002 roku. Składa się na nią dziewięć podświetlanych plafonów, na których w interesujący sposób przedstawiono całość procesów i zjawisk związanych ze środowiskiem wydmowym Mierzei Łebskiej, a także specyficzną piaskolubną florę i faunę. Dzięki wystawie można poznać genezę wydm, różnorodność ich kształtów oraz skutki ich ekspansji.
Regulamin udostępniania Filii Muzeum SPN w Rąbce 

1. Filia Muzeum SPN w Rąbce udostępniana jest przez cały rok w ramach zamawianej oferty edukacyjnej w godzinach pracy pracownika SPN. 
2. Filia Muzeum SPN w Rąbce jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób z dysfunkcją ruchu. 
3. Za wstęp do Filii Muzeum SPN w Rąbce pobierane są opłaty. 
4. Na 30 minut przed zamknięciem Filii biletów wstępu nie sprzedaje się. 
5. Zakupienie biletu traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 
6. Ogranicza się do 50 osób wielkość grup zwiedzających obiekt, w tym grup młodzieży i dzieci wyłącznie z opiekunem. W obiekcie może się znajdować tylko jedna grupa zwiedzających. 
7. Ogranicza się do 30 osób wielkość grup zwiedzających Zaplecze edukacyjne. 
8. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy. 
9. Zabrania się: 

1) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 2) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, 3) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wejścia osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 4) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 5) jedzenia i picia w obiekcie, 6) niszczenia wyposażenia, 7) użytkowania wyposażenia i infrastruktury niezgodnie z przeznaczeniem. 

10. Do Filii Muzeum SPN w Rąbce nie będą wpuszczane osoby naruszające ład i porządek publiczny. 
11. Przebywający w obiekcie i na Zapleczu muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag pracownika SPN, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg zwiedzania obiektu. 
12. Słowiński Park Narodowy nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia tego regulaminu i poleceń pracownika SPN

Udostępnianie:


Od 1 stycznia do 31 grudnia – (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych  wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora.

Opłata:


za wstęp do filii Muzeum SPN w Rąbce wraz z zapleczem edukacyjnym: 8,00 zł, 4,00 zł za realizację oferty edukacyjnej (lekcja muzealna do 45 min): 50,00 zł 

Przy Filii Muzeum SPN w Rąbce działa zaplecze edukacyjne, które jest małą ścieżką edukacyjną 

Rodzaj biletu
Cena
Normalny
8,00 zł
Ulgowy
4,00 zł
Zajęcia edukacyjne w formie lekcji muzealnych (ok. 45 min)
50,00 zł
Biletów nie sprzedaje się na pół godziny przed zamknięciem obiektu!

Filia Muzeum SPN w Rąbce