Idź do
Ścieżki przyrodnicze w Parkach Narodowych spełniają ważną rolę. Obok pieszych i rowerowych szlaków turystycznych popularyzują tereny o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowo-historycznych. Dla osób z zainteresowaniami przyrodniczymi są propozycją aktywnego wypoczynku, a dla nauczycieli zachętą do prowadzenia zajęć terenowych z zakresu biologii, geografii, historii, geologii i gleboznawstwa.

W Słowińskim Parku Narodowym powstało siedem ścieżek przyrodniczych o charakterze fitosocjologicznym, ekologiczno-kulturowym i ornitologicznym. Ich zadaniem jest prezentacja zjawisk przyrodniczych na tle historycznej oraz współczesnej gospodarki mieszkańców Niziny Gardnieńsko-Łebskiej.

Ścieżka przyrodnicza "Światło Latarni"

Rodzaj: przyrodniczo-kulturowa
Odbiorcy: uczniowie wszystkich typów szkół 
Liczba uczestników: do 30 osób
Długość: 5,5 km 
Liczba przystanków: 17
Czas: do 4 godzin
Wydawnictwo: Przewodnik. Ścieżka przyrodnicza "Światło Latarni" z płytą CD z kartami pracy i scenariuszami zajęć 
Ćwiczenia praktyczne: rozróżnianie gatunków roślin borów sosnowych, wykonywanie prostych rysunków schematycznych uwzględniających najbardziej charakterystyczne cechy gatunkowe, porównywanie muszli różnych gatunków małży.
Wykorzystywane pomoce: karty pracy, przewodniki do oznaczania gatunków roślin.
Infrastruktura na ścieżce: tablica ogólna z mapą, tablice edukacyjne na przystankach, latarnia morska w Czołpinie, platforma widokowa, wygrodzenia. 

Trasa – wariant podstawowy:
Ścieżka biegnie równolegle do niebieskiego szlaku turystycznego w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las. Prowadzi od parkingu leśnego w Czołpinie drewnianą kładką do Muzeum SPN w Czołpinie, potem na szczyt najwyższej zalesionej wydmy w SPN i latarnię morską, dalej szlakiem do zejścia na plażę i na zachód wzdłuż brzegu morskiego do tzw. Czerwonej Szopy, skąd drogą do woliery z bielikiem i platformy widokowej na terenie byłej jednostki wojskowej w Czołpinie.
II wariant trasy - do przystanku XII trasą ścieżki, a następnie wzdłuż brzegu morskiego na wschód, do skrzyżowania z czerwonym szlakiem turystycznym, skąd w poprzek Mierzei ruchomymi wydmami morskimi do drogi prowadzącej na Parking Leśny w Czołpinie.
Omawiane zagadnienia:
1. Nadmorskie bory sosnowe - flora, fauna.
2. Rośliny towarzyszące człowiekowi.
3. Rodzime i obce w Parku gatunki drzew iglastych.
4. Porosty, jako bioindykatory zanieczyszczenia powietrza.
5. Przystosowania roślin do życia na wydmie.
6. Sezonowość plaży Bałtyku.
7. Flora i fauna Bałtyku.
8. Pojęcia: kidzina, ripplemarki, otoczaki.
9. Dziedzictwo kulturowe - latarnia morska i zabytkowa osada latarników, stacja ratownictwa morskiego.
Uwagi: 
1. Wymagane obuwie terenowe, zabezpieczenie przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV oraz przeciw komarom i kleszczom. Zaleca się zabranie wody pitnej.
2. Na zajęcia z pracownikiem Parku należy wypełnić i przesłać na adres Parku wniosek „B”

Ścieżka przyrodnicza "Gardnieńskie Lęgi"

Rodzaj: ornitologiczno-ekologiczna
Odbiorcy: licealiści o przyrodniczych zainteresowaniach 
Liczba uczestników: do 30 osób
Długość: 5 km
Liczba przystanków: 5
Czas: do 4 godzin
Wydawnictwo: Ścieżka przyrodnicza "Gardnieńskie Lęgi" 
Ćwiczenia praktyczne: oznaczanie gatunków ptaków siedlisk podmokłych przy pomocy tablic, obserwacje ptaków.
Wykorzystywane pomoce: karty pracy, tablice do oznaczania ptaków, lornetki.
Infrastruktura na ścieżce: tablica ogólna z mapą, tablice edukacyjne, platforma widokowa.
Trasa: Ścieżka przebiega poprzez obszary lądowe nieleśne, objęte ochroną czynną w Obwodzie Ochronnym Rowy - od miejscowości Gardna Wielka przy południowo-wschodnim krańcu jeziora Gardno, betonową drogą, do platformy widokowej i budynku przepompowni przy czarnym szlaku turystycznym.
Omawiane zagadnienia:
1. Aktywna ochrona terenów lęgowych ptaków wodnych i błotnych: restytucja i renaturalizacja siedlisk
2. Przyczyny i przebieg tras migracji ptaków
3. Rola i zadania rezerwatów objętych Konwencją RAMSAR
4. Czynniki wpływające na degradację podmokłych łąk i eutrofizację jeziora
5. Obserwacja i rozpoznawanie niektórych gatunków ptaków
Uwagi:
1. Grupy zorganizowane powyżej 10 osób obowiązuje zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem.
2. Wymagane obuwie terenowe, zabezpieczenie przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV oraz przeciw komarom i kleszczom.
3. W okresie lęgowym tj. marzec-czerwiec, z powodu lęgów ptasich oraz z uwagi na zabiegi ochronne na polderze (zalewanie łąk), wejście na pętlę od platformy widokowej do przepompowni jest zabronione.
4. Na zajęcia z pracownikiem Parku należy wypełnić i przesłać na adres Parku wniosek „A”

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las"

Rodzaj: ekologiczno-kulturowa
Odbiorcy: licealiści o przyrodniczych zainteresowaniach 
Liczba uczestników: do 30 osób
Długość: 5 km 
Liczba przystanków: 6
Czas: do 3 godzin
Wydawnictwo: Przewodnik. Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las" 
Ćwiczenia praktyczne: pomiar pH gleby torfowej, rozpoznawanie gatunków torfowiskowych, rozróżnianie gatunków brzóz, obserwacja jez. Łebsko.
Wykorzystywane pomoce: karty pracy, pH-metry, lornetki, przyrząd do pobierania prób glebowych.
Infrastruktura na ścieżce: tablica ogólna z mapą, tablice edukacyjne, wieża obserwacyjna, wygrodzenia.

Trasa: Ścieżka przebiega w obszarach ochrony czynnej w Obwodzie Ochronnym Kluki. Jej początek i zakończenie znajduje się obok leśniczówki w Klukach – skrócono trasę ścieżki opisanej w przewodniku do przystanku 4. z uwagi na niebezpieczne wiatrowały w obszarze ochrony ścisłej „Klukowe Buki”. Szlak ścieżki miejscami jest trudny i podmokły.
Omawiane zagadnienia:
1. Mozaikowatość zbiorowisk leśnych SPN: bór bagienny, brzezina bagienna, las bukowo-dębowy, ols
2. Biologia i zasoby wybranych gatunków roślin: malina moroszka, wrzosiec bagienny, 
3. Ekologiczne skutki eksploatacji torfowisk
4. Charakterystyka i porównanie torfowisk wysokich, przejściowych i niskich
5. Sukcesja zbiorowisk leśnych na torfowisku 
6. Eutrofizacja jeziora Łebsko
Uwagi: 
1. Grupy zorganizowane powyżej 10 osób obowiązuje zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem.
2. Wymagane obuwie terenowe, zabezpieczenie przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV oraz przeciw komarom i kleszczom. Po intensywnych opadach deszczu przejście ścieżką możliwe tylko w kaloszach. 
3. Na zajęcia z pracownikiem Parku należy wypełnić i przesłać na adres Parku wniosek „B”

Ścieżka przyrodnicza "Rąbka"

Rodzaj: przyrodnicza
Odbiorcy: grupy rodzinne, uczniowie pod opieką osoby dorosłej – rodzica, nauczyciela 
Liczba uczestników: do 30 osób
Długość: ok. 7 km 
Liczba przystanków: 8
Czas: ok. 4 godziny
Wydawnictwo: Przewodnik. Ścieżka przyrodnicza "Rąbka"
Ćwiczenia praktyczne: rozróżnianie gatunków roślin (lnica wonna, rosiczka, bażyna, brzoza), porównywanie muszli różnych gatunków małży, pomiar siły i oznaczanie kierunku wiatru, pomiar wysokości względnej i bezwzględnej Wydmy Łąckiej, płazy i gady SPN;
Wykorzystywane pomoce: karty pracy, przewodniki do oznaczania gatunków roślin, wiatromierz, wysokościomierz;
Infrastruktura na ścieżce: tablice informacyjne,
Trasa: Początek ścieżki znajduje się przy ekspozycji historycznej „Wyrzutnia” tj. w punkcie węzłowym dla wózków elektrycznych kursujących na trasie Rąbka - ruchome wydmy. Stamtąd trasa ścieżki biegnie czerwonym szlakiem w kierunku zachodnim do Wydmy Łąckiej, następnie skręca na północ – do plaży, dalej brzegiem morza w kierunku wschodnim do zejścia na czarny szlak, którym dochodzi do punktu węzłowego przy ekspozycji historycznej „Wyrzutnia”. Dotarcie z Rąbki do punktu początkowego ścieżki, a także powrót do Rąbki wydłuża czas, który należy zarezerwować na realizację programu w zależności od środka lokomocji (pieszo, meleks, statek) od 1 do 2 godzin.

Zwiedzanie z pracownikiem edukacyjnym SPN
Ćwiczenia praktyczne: rozróżnianie gatunków roślin (lnica wonna, rosiczka, bażyna, brzoza), porównywanie muszli różnych gatunków małży, pomiar siły i oznaczanie kierunku wiatru, 
Wykorzystywane pomoce: przewodniki do oznaczania gatunków roślin, wiatromierz;
Omawiane zagadnienia:
1. Historia powstania Morza Bałtyckiego, Mierzei i wydm
2. Formy wydm i czynniki je kształtujące
3. Jezioro Łebsko
4. Przystosowanie budowy roślin do życia na wydmie
5. Bory bażynowe na Mierzei - historia i współczesność
6. Wojenna historia Mierzei - wyrzutnia rakiet z II Wojny Światowej i meteorologiczna z lat 70-tych XX w.
7. Rola martwych drzew w lesie
8. Flora i fauna plaży
Uwagi:
1. Wymagane obuwie terenowe, zabezpieczenie przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV oraz przeciw komarom i kleszczom. Zaleca się zabranie wody pitnej.
2. Istnieje kilka wariantów wyboru trasy w zależności od ilości czasu przeznaczonego na zajęcia, kondycji fizycznej uczestników oraz możliwości finansowych grupy. Trasę można częściowo pokonać rowerem, meleksem lub statkiem [www.lebskiserwisturystyczny.pl , www.wydmyruchome.pl ] ale związane jest to z dodatkowymi opłatami.
3. Na zajęcia z pracownikiem Parku należy wypełnić i przesłać na adres Parku wniosek „C”

Ścieżka przyrodnicza "Rowy"

Rodzaj: przyrodnicza
Odbiorcy: grupy rodzinne, uczniowie - pod opieką osoby dorosłej, nauczyciela 
Liczba uczestników: do 30 osób
Długość:. 7 km 
Liczba przystanków: 8
Czas: do 4 godzin
Wydawnictwo: Przewodnik. Ścieżka przyrodnicza "Rowy"
Ćwiczenia praktyczne: rozróżnianie gatunków roślin (wrzosiec, widłak, turzyca), obserwacja mrówek, określanie wieku drzewa
Wykorzystywane pomoce: karty pracy, przewodniki do oznaczania gatunków roślin, lornetki,
Infrastruktura na ścieżce: tablice informacyjne.
Trasa: Ścieżka przyrodnicza „Rowy” prowadzi przez obszary lądowe leśne i nieleśne, położone w Obwodzie Ochronnym Rowy. Początek ścieżki znajduje się przy Filii Muzeum Przyrodniczego w Rowach. Dalej trasa ścieżki biegnie ok. 3 km czerwonym szlakiem w kierunku wschodnim, przy skrzyżowaniu z pierwszym szlakiem czarnym prosto, mija z prawej strony pomost widokowy nad Jeziorem Gardno, a z lewej kładkę przy wydmie szarej. Następnie biegnie do kolejnego skrzyżowania szlaków, gdzie skręca w lewo w kierunku północnym szlakiem czarnym prowadzącym na plażę i po zejściu na plażę brzegiem morza w kierunku zachodnim do miejscowości Rowy.
Omawiane zagadnienia:
1. Biologia i występowanie derkacza, dzięcioła czarnego, mrówki rudnicy
2. Co łączy ohara i lisa?
3. Rodzime i obce gatunki drzew w SPN
4. Rola drzew dziuplastych
5. Mozaikowatość zespołów roślinnych a bioróżnorodność awifauny
Uwagi: 
1. Wymagane obuwie terenowe, zabezpieczenie przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV oraz przeciw komarom i kleszczom.
2. Na zajęcia z pracownikiem Parku należy wypełnić i przesłać na adres Parku wniosek „A”

Ścieżka przyrodnicza "Rowokół"

Rodzaj: przyrodnicza 
Odbiorcy: uczniowie wszystkich typów szkół 
Liczba uczestników: do 30 osób
Długość: 5 km 
Liczba przystanków: 6
Czas: do 3 godzin
Wydawnictwo: Przewodnik. Ścieżka przyrodnicza "Rowokół" 
Ćwiczenia praktyczne: pomiary morfometryczne drzew - pomiar wysokości, średnicy, oznaczanie wieku, oznaczanie gatunków iglastych przy pomocy klucza.
Wykorzystywane pomoce: karty pracy, średnicomierz, wysokościomierz, świder przyrostowy, klucze do oznaczania, lornetki,
Infrastruktura na ścieżce: tablica ogólna z mapą, tablice edukacyjne na przystankach, wieża widokowa.
Trasa: Ścieżka, od skweru przed budynkiem Dyrekcji SPN, prowadzi ulicami Smołdzina (Lipową i Kościuszki), a następnie malowniczą drogą wzdłuż rzeki Łupawy, skąd "jałowcowym jarem" poprzez zbiorowiska leśne na szczyt wzgórz Rowokół i wieżę widokową. Jej przebieg częściowo pokrywa się z trasą niebieskiego szlaku turystycznego. Zakończenie ścieżki znajduje się obok stacji paliw przy drodze Smołdzino - Słupsk.
Omawiane zagadnienia:

1. Drzewo, jako obiekt badań ekologa.
2. Bioróżnorodność siedlisk nadrzecznych (hydrofity, bobry).
3. Struktura lasu łęgowego.
4. Co kryje się pod pojęciami las i bór.
5. Wybrane gatunki drzew iglastych SPN.
6. Rowokół jako dawny punkt nawigacyjny, jego przeszłość geologiczna i historyczno-kulturowa.
Uwagi: 

1. Wymagane obuwie terenowe, zabezpieczenie przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV oraz przeciw komarom i kleszczom. Wejście na wieżę wydłuża czas zajęć o 0,5 do 1 godz.
2. Na zajęcia z pracownikiem Parku należy wypełnić i przesłać na adres Parku wniosek „B”

Ścieżka przyrodnicza "Żarnowska"

Odbiorcy: licealiści o przyrodniczych zainteresowaniach 
Liczba uczestników: do 30 osób
Długość: 10 km 
Liczba przystanków: 10
Czas: około 5-6 godzin
Wydawnictwo: Przewodnik. Ścieżka przyrodnicza "Żarnowska" 
Ćwiczenia praktyczne: obserwacje zbiorowisk roślinnych i gatunków chronionych – malina moroszka, długosz królewski, porównanie natężenia światła w buczynie i borze sosnowym, wykonanie próby glebowej gleby bielicowej;
Wykorzystywane pomoce: karty pracy, przyrząd do pobierania prób glebowych, uniwersalny przyrząd do pomiaru natężenia światła, dźwięku, wilgotności i temperatury.
Infrastruktura na ścieżce: tablica ogólna z mapą, tablice edukacyjne, pomost edukacyjny nad jeziorem, wygrodzenia.
Trasa: Ścieżka przebiega poprzez obszary leśne objęte ochroną ścisłą i czynną w Obwodzie Ochronnym Żarnowska, leżące na północ od uczęszczanego szlaku żółtego. Ścieżka zaczyna się koło mostu na rzece Łebie, a kończy po zatoczeniu pętli przy dawnej leśniczówce w miejscowości Gać. Z powodu znacznego podtopienia obszaru zmieniono trasę ścieżki od przystanku VII do X – trasa biegnie żółtym szlakiem w kierunku miejscowości Gać. 
Omawiane zagadnienia:
1. Eutrofizacja jeziora Łebsko
2. Ols, jako przykład podmokłego zbiorowiska leśnego
3. Struktura buczyny pomorskiej. Porównanie boru sosnowego i buczyny
4. Biologia długosza królewskiego (Osmunda regalis)
5. Powstawanie gleby bielicowej
6. Wymagania siedliskowe maliny moroszki (Rubus chamaemorus)
7. Negatywne skutki eksploatacji torfowiska, sukcesja wtórna na torfowisku
8. Gradacja kornika drukarza w drzewostanie świerkowym
9. Mozaikowy układ zbiorowisk roślinnych w OO Żarnowska 
Uwagi:
1. Grupy zorganizowane powyżej 10 osób obowiązuje zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem.
2. Wymagane obuwie terenowe i zabezpieczenie przed kleszczami. Po intensywnych opadach deszczu przejście ścieżką możliwe tylko w wysokich kaloszach.
3. Na zajęcia z pracownikiem Parku należy wypełnić i przesłać na adres Parku wniosek „C”