Idź do
Komunikat
UWAGA! Zanim wypełnisz i prześlesz wniosek, uzgodnij telefonicznie rezerwację terminu realizacji zajęć przez SPN!tel. (0 59) 848 91 33 
(59) 81 17 204
81 17 339

Oferta edukacyjna 

- Oferta skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół – grup edukacyjnych maksymalnie 30-osobowych (Zasady udostępniania Parku do celów edukacyjnych do pobrania poniżej).Większe grupy należy podzielić. Jedynie w przypadku zajęć prowadzonych przez pracownika SPN w Rąbce dopuszcza się jednorazowy udział 50 osób w tak zwanej „wycieczce edukacyjnej” (bez kart pracy).

- Kierownik grupy edukacyjnej z wyprzedzeniem ustala telefonicznie (Tel. 59 848 91 33) i uzgadnia z Dyrekcją SPN termin i zakres zajęć terenowych, a następnie potwierdza rezerwację poprzez wypełnienie właściwego formularza (A, B, lub C) zamieszczonego poniżej tej strony.

- Formularz może dotyczyć zarówno zajęć prowadzonych przez pracowników Parku wg programu Działu Edukacji, jak również odbywających się bez udziału pracowników SPN, wg scenariusza własnego. W takim wypadku do wniosku na formularzu „D” (patrz niżej) należy dołączyć program planowanych zajęć zawierający: temat zajęć, cel, metody, środki.

- Na podstawie zatwierdzonego zakresu zajęć Dyrektor Parku wydaje pisemne zezwolenie na ich realizację zgodnie z obowiązującym regulaminem i zarządzeniem w sprawie opłat (cennik). Zezwolenie (w formie papierowej lub elektronicznej – skan) należy posiadać w dniu realizacji zajęć aby okazać je w punktach poboru opłat. Tylko na podstawie tego dokumentu obsługa nie pobierze opłaty za wstęp do Parku od uczniów realizujących zatwierdzony przez dyrektora SPN program zajęć.

- Zajęcia dydaktyczne z pracownikiem Działu Edukacji prowadzone są w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00 i trwają zgodnie z czasem podanym przy opisach ścieżek, jednorazowo nie dłużej niż 6 godzin, wliczając w to lekcję muzealną.

- W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza, inne) zagrażających bezpieczeństwu uczestników zajęć jak i osób prowadzących zajęcia oraz w przypadku spóźnienia grupy ponad 1 godzinę na umówione zajęcia, z przyczyn organizacyjnych pracownik Parku ma prawo odmówić ich realizacji lub może zaproponować inny program. 

- Zaleca się, aby wstępem do zajęć terenowych była lekcja muzealna w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie lub Filii Muzeum SPN w Rąbce bądź w Filii Muzeum SPN w Rowach w zależności od lokalizacji ścieżki, na której odbędą się planowane zajęcia.

Wysokość opłat za realizację oferty edukacyjnej

Opłaty za zajęcia edukacyjne realizowane przez pracowników Parku:
Wybrane zajęcia
Cena
Opłata za zajęcia/lekcję w Muzeum SPN w Czołpinie (około 90 minut)
100,00 zł
Opłata za zajęcia/lekcję w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach (do 45 min.)
50,00 zł
Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej w Muzeum SPN w Czołpinie (grupa do 30 osób, do 60 min.)
100,00 zł
Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach (grupa do 30 os., do 60 min.):
100,00 zł
Opłata za materiały do zajęć kameralnych – plastycznych (opłata od osoby, grupa min. 10 os. , do 45 min.)
4,00 zł
Opłata za zajęcia edukacyjne w terenie do 6 godz. dla grup do 30 os.
350,00 zł
Opłata za wycieczkę edukacyjną dla grup od 31 do 50 os.
450,00 zł
Opłata za zajęcia specjalistyczne w terenie z zakresu leśnictwa, botaniki, zoologii, geografii lub nauk pokrewnych z pracownikiem merytorycznym z danej dziedziny za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
100,00 zł
Opłata za udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum Parku do jednorazowej publikacji (za jedno zdjęcie) z wyłączeniem przypadków opisanych w Rozdziale 4 ust. IV. Pkt. 2-4 zarządzenia
250,00 zł
Nie pobiera się opłaty za realizację oferty edukacyjnej od:

1. uczniów szkół objętych programem edukacyjnym Parku
2. grup dorosłych mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko realizujących program edukacyjny ustalony z dyrektorem Parku
3. Nie pobiera się opłaty za udostępnianie fotografii lub filmu z archiwum Parku od Ministerstwa Środowiska i jednostek podległych
4. Nie pobiera się opłaty za udostępnianie fotografii z archiwum Parku od urzędów gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko i podległych im jednostek do jednorazowej publikacji o charakterze niezarobkowym, mającej na celu upowszechnianie informacji o wartościach przyrodniczo-kulturowych Słowińskiego Parku Narodowego

Nie pobiera się opłaty od danego podmiotu zewnętrznego (osoby fizycznej lub prawnej) za udostępnienie w danym roku kalendarzowym jednej fotografii wizerunkowej Parku (wybranej przez Park) opisanej wg schematu: autor_nazwa obiektu.jpg., do jednorazowej publikacji o charakterze edukacyjnym, mającej na celu upowszechnianie informacji o wartościach przyrodniczo-kulturowych Słowińskiego Parku Narodowego. Fotografia będzie wysyłana wyłącznie w formie elektronicznej - email.
Wnioski o rejestrację grupy edukacyjnej (do 30 osób) na realizację zajęć z pracownikiem SPN na obszarze: 
  • Obwodu ochronnego Rowy - wniosek na zajęcia A;
  • Obwodów ochronnych Smołdzino, Smołdziński Las i Kluki - wniosek na zajęcia B;
  • Obwodów ochronnych Rąbka i Żarnowska - wniosek na zajęcia C.
Wniosek o rejestrację grupy edukacyjnej (do 30 osób) na samodzielną realizację zajęć:
  • Obszar Słowińskiego Parku Narodowego, wszystkie obwody ochronne - wniosek na zajęcia D. 
UWAGA: wnioski o rejestrację grup edukacyjnych będą rozpatrywane pod warunkiem zachowania terminu co najmniej 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia wniosku na dziennik podawczy SPN.