Idź do

Lasy - skład i udział drzewostanów

Ekosystemy leśne zajmują powierzchnię 6181,46 ha, co stanowi 18,9% powierzchni Parku. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: sosna zwyczajna z 72,8% udziałem w drzewostanach jako gatunek panujący, brzoza brodawkowata - 12,5%, olsza czarna - 5,8 %, brzoza omszona - 2,5%, świerk pospolity - 1,3%, sosna czarna - 1%. Pozostałe gatunki takie jak: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, jesion wyniosły nie przekraczają 1% udziału we wszystkich drzewostanach Parku.

Duży udział sosny powoduje, że w Parku mamy do czynienia głównie z drzewostanami iglastymi, (borami). Występują one na prawie wszystkich typach siedlisk leśnych, a więc są zróżnicowane zarówno pod względem ekologicznym, jak i pod względem zwarcia, zadrzewienia, bonitacji a także pochodzenia i wieku.  

Spośród drzewostanów złożonych z innych gatunków istotniejszą rolę odgrywają lasy z udziałem olszy czarnej oraz brzóz – brodawkowatej i omszonej. Obecnie, drzewostany olszowe i brzozowe stanowią dominujący element zalesionych brzegów dwóch wielkich jezior Parku.

W okresie ostatnich 100 lat powierzchnia lasów na całym obszarze, a zwłaszcza na Mierzei zwiększyła się i to w wyniku rozwoju naturalnych drzewostanów, ale przede wszystkim w efekcie sztucznych nasadzeń.

Drzewostany sztucznego pochodzenia, w tym głównie zalesienia porolne, przeważają w obwodzie ochronnym Smołdzino. W obwodach ochronnych: Kluki i Żarnowska, gdzie dominują siedliska bagienne, występują drzewostany sosnowe oraz mieszane i liściaste również w większości sztucznego pochodzenia. Natomiast w obwodach ochronnych zlokalizowanych na Mierzei Łebskiej: Rąbka, Smołdziński Las i Rowy drzewostany stanowią głównie bory nadmorskie występujące na wydmach. Swoistą ich cechą jest udział sosny czarnej i kosodrzewiny - gatunków obcych, które wprowadzono w latach 1900-1932 w celu utrwalenia wydm ruchomych

Zbiorowiska roślinne rzeczywiste w ujęciu fitosocjologicznym wg opracowania wykonanego przez T.Wojterskiego i in. z 1979 r. oraz odniesienie ich do aktualnej klasyfikacji wg W.Matuszkiewicza z 2001 r.

Wg PLANU OCHRONY SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO OPERATY OCHRONY PRZYRODY OŻYWIONEJ 
TOM VIII. OPERAT OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH z 2004 r.
Zespoły roślinności rzeczywistej wg T. Wojterskiego z 1979 r.:
 1. Empetro nigri-Pinetum typ.
 2. Empetro nigri-Pinetum typ.
 3. Empetro nigri-Pinetum clad.
 4. Empetro nigri-Pinetum eric.
 5. Vaccinio uliginosi-Pinetum
 6. Betuletum pubescentis
 7. Pino-Quercetum typ.
 8. Pino-Quercetum 
 9. Pino-Quercetum postać zboczowa z Fagus s.
 10. Pino-Quercetum na torfie
 11. Pino-Quercetum typ.
 12. Trientali-Fagetum
 13. Fago-Quercetum
 14. Fago-Quercetum
 15. Melico-Fagetum
 16. Carici elongatae-Alnetum
 17. Carici elongatae-Alnetum
 18. Circaeo-Alnetum
 19. Fraxino-Ulmetum
 20. Myrico-Salicetum auritae
 21. Salicetum pentandro-cinereae
Zespoły roślinności rzeczywistej wg W. Matuszkiewicza z 2001 r.:
 1. Empetro nigri-Pinetum typ.
 2. Leucobryo-Pinetum
 3. Empetro nigri-Pinetum clad.
 4. Empetro nigri-Pinetum eric.
 5. Vaccinio uliginosi-Pinetum
 6. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
 7. Betulo pendulae-Quercetum roboris
 8. Betulo pendulae-Quercetum z Molinia c.
 9. Luzulo pilosae-Fagetum
 10. Betulo pendulae-Quercetum  na torfie
 11. Fago-Quercetum
 12. Luzulo pilosae-Fagetum
 13. Fago-Quercetum
 14. Fago-Quercetum z Molinia c.
 15. Galio odorati-Fagetum
 16. Ribesi nigri-Alnetum
 17. Sphagno squarrosi-Alnetum
 18. Fraxino-Alnetum
 19. Ficario-Ulmetum
 20. Myrico-Salicetum
 21. Salicetum cinereae