Idź do
Słowiński Park Narodowy zaprasza wszystkich amatorów wędkowania do korzystania z naszych łowisk. Umożliwiamy połów ryb zarówno z brzegu jak i z łodzi na następujących łowiskach: 

Łowisko Łebsko
Łowisko Gardno
Łowisko Pustynka
Łowisko Rowokół 

Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i złożenia dokumentu do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego po zakończeniu obowiązywania zezwolenia. Niezłożenie rejestru do siedziby SPN będzie się wiązać z brakiem możliwości wykupieniem zezwolenia na kolejny okres.
Wędkujący na łowisku musi posiadać rejestr z wpisaną datą wędkowania i w przypadku złowienia ryb bieżącego wypełniania rejestru. Posiadanie na bieżąco wypełnianego rejestru i aktualnej opłaty upoważnia do wędkowania w wodach SPN.

Opłaty za wędkowanie należy dokonać za pośrednictwem:
- serwisu internetowego www.wedkowaniespn.eparki.pl (zasady określa Regulamin sprzedaży licencji wędkarskich w Słowińskim Parku Narodowym) lub
- bezpośrednio w kasie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie w godzinach: 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy oraz wyjątkowych sytuacji). 

Każdy wędkujący zobowiązany jest w czasie wędkowania do posiadania i okazania w przypadku kontroli karty wędkarskiej oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie właściwej opłaty za wędkowanie w wysokości określonej w cenniku, a także w przypadku dokonania opłaty ulgowej dokumentów upoważniających do opłaty ulgowej. Wędkujący musi posiadać przy sobie rejestr amatorskiego połowu ryb zgodnie z pkt 19 regulaminu. Podczas wędkowania z łodzi wędkujący musi posiadać zarejestrowana łódź i kamizelkę ratunkową zgodnie z pkt 20 regulaminu.

W związku z rozpoczęciem prac obejmujących przeprowadzenie renaturyzacji Doliny Łupawy oraz w nawiązaniu do pkt 3 „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach Słowińskiego Parku Narodowego”, wprowadzono wyłączenie łowiska Rowokół z amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Łupawy zawartym w obszarze leśnym Rowokół - Żelazo do dnia 31 grudnia 2023 roku.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W ŚRÓDLĄDOWYCH WODACH SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO


1.    Połów ryb dozwolony jest wyłącznie na wydzielonych poniżej częściach jezior i rzek. Każdy wędkujący zobowiązany jest w czasie wędkowania do posiadania i okazania w przypadku kontroli karty wędkarskiej oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie właściwej opłaty za wędkowanie w wysokości określonej w „Cenniku opłat upoważniających do prowadzenia amatorskiego połowu ryb w wodach Słowińskiego Parku Narodowego”, a także w przypadku dokonania opłaty ulgowej dokumentów upoważniających do opłaty ulgowej. Wędkujący musi posiadać przy sobie rejestr amatorskiego połowu ryb zgodnie z pkt 19 regulaminu. Podczas wędkowania z łodzi wędkujący musi posiadać zarejestrowaną łódź i kamizelkę ratunkową zgodnie z pkt 20 regulaminu.
2.    Sezon wędkowania trwa:
- jezioro z łodzi - od 1 czerwca do 30 listopada (z wyjątkiem akwenu na jez. Łebsko w okolicy Łeby na którym sezon wędkowania trwa od 1 czerwca do 15 października);
- jezioro z brzegu - od 1 kwietnia do 30 listopada;
- rzeki i kanały z brzegu - od 1 stycznia do 31 grudnia, z wyjątkiem łowiska Rowokół na którym sezon wędkowania trwa od 1 stycznia do 30 września.
3.    Ustala się następujące łowiska udostępnione do amatorskiego połowu ryb na śródlądowych wodach SPN:

Łowisko: Łebsko
z łodzi:
- południowa część jeziora Łebsko, poza pasem przybrzeżnych szuwarów, ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do brzegu jeziora na odcinku od wieży widokowej w Klukach do miejscowości Lisia Góra
- wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokową w miejscowości Rąbka na północy oraz wierzchołek półwyspu Żarnowskiego na południu, w terminie od 1 czerwca do 15 października. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do płw. Żarnowskiego, a na pozostałym akwenie zakaz wpływania w pas trzcin i oczeretów.
z brzegu:
- lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od granicy Słowińskiego Parku Narodowego w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica-Gać;
- lewa strona rzeki Łeby od mostu na trasie Izbica-Gać do ujścia do jeziora Łebsko;
- rzeka Stara Łeba od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko;
- odcinek brzegu jeziora między ujściem rzeki Łeba i ujściem rzeki Stara Łeba;
- prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN;
- kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;
- kanał Łupawa-Łebsko od granicy SPN do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;
- południowo-zachodnia strona kanału łączącego kanał Łupawa-Łebsko z kanałem Łebsko-Gardno;
- odcinek brzegu jeziora Łebsko – od ujścia rzeki Pustynki do około 1 km od pomostu w Klukach w kierunku północno-zachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w Klukach za posesją o numerze 14 (miejsce oznaczone tablicą informacyjną SPN).

Łowisko: Gardno
z łodzi:
- południowo-wschodnia część jeziora Gardno, ograniczona linią prostą od ujścia rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownicy, poza pasem przybrzeżnych szuwarów;
z brzegu:
- południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy północnej granicy wsi Gardna Wielka i terenem ośrodka Surfcamp;
- prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy, od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN.
Zabronione jest przechodzenie, przepływanie oraz wędkowanie na kanale w Rowach, biegnącym od rzeki Łupawy w kierunku oczyszczalni ścieków (wał przeciwpowodziowy).

Łowisko: Pustynka
z brzegu:
- prawy brzeg rzeki, od granicy SPN w górnym jej biegu do punktu odległego o 1 km w kierunku jeziora Łebsko od mostu usytuowanego na drodze Kluki – Izbica.

Łowisko: Rowokół
z brzegu:
- odcinek rzeki Łupawy zawarty w obszarze leśnym Rowokół – Żelazo. Sezon wędkowania trwa od 1 stycznia do 30 września.
Łowisko Rowokół może zostać okresowo  wyłączone z wędkowania  na czas wykonania  prac związanych z zaplanowaną  renaturyzacją odcinka rzeki.    

Informacje dotyczące okresowego wyłączenia łowiska będą zamieszczane na bieżąco  na stronie internetowej  SPN.    

4.    Z obowiązku wniesienia opłat za wędkowanie zwolnione są osoby do lat 14 nie posiadające karty wędkarskiej, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb w wodach Parku wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej w ramach jej limitu dziennego, posiadającej kartę wędkarską oraz potwierdzenie prawidłowo wniesionej opłaty za wędkowanie.
5.    W ramach zezwolenia na wędkowanie oraz przysługującego limitu dziennego połowu zezwala się na udostępnienie współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską, jednej ze swoich wędek, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka opłaty za wędkowanie. Powyższa regulacja ma zastosowanie jedynie przy amatorskim połowie ryb dopuszczającym łowienie za pomocą dwóch wędzisk.
6.    Emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, uczniowie szkół oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny, mieszkańcy gmin położonych w granicach Słowińskiego Parku Narodowego i gmin graniczących z parkiem, w przypadku wnoszenia całosezonowych opłat za wędkowanie upoważnieni są do wnoszenia opłat ulgowych.
7.    Opłata za wędkowanie na cały sezon obowiązuje do dnia 31 grudnia w roku na, który została wniesiona.
Istnieje możliwość wniesienia opłaty całorocznej w roku poprzedzającym w terminie po 20 grudnia. Zezwolenie takie ważne jest w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, na który opłata została wniesiona.
8.    Osoby korzystające z ulgi dla mieszkańców gmin położonych w granicach Słowińskiego Parku Narodowego i gmin graniczących z Parkiem, zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego aktualne miejsce zamieszkania służbom kontrolującym.
9.    Opłaty za wędkowanie na łowiskach należy dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego www.wedkowaniespn.eparki.pl (zasady określa Regulamin sprzedaży licencji wędkarskich w Słowińskim Parku Narodowym) lub bezpośrednio w kasie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, w godzinach: 800 - 1500, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy oraz wyjątkowych sytuacji). Słowiński Park Narodowy ze względu na nadzwyczajne sytuacje wynikające z przyczyn niezależnych od Parku może wykluczyć możliwość wskazanego sposobu dokonywania opłat bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.
10.     Dokonując opłaty za wędkowanie należy bezwzględnie podać nr karty wędkarskiej wędkującego, łowisko na którym ma zamiar wędkować oraz okres, w którym prowadzony będzie połów ryb. Brak w/w danych lub nieprawidłowe ich podanie powoduje, że zezwolenie nie jest ważne i nie upoważnia do amatorskiego połowu ryb.
11.    Organizacja zawodów wędkarskich wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego oraz wniesienia przez organizatora w terminie poprzedzającym rozegranie zawodów jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł. Wszystkich uczestników zawodów zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w pkt. 1, 4, 5 i 6 niniejszego Regulaminu, tj. posiadania karty wędkarskiej oraz ważnej opłaty za wędkowanie na łowisku właściwym ze względu na miejsce rozgrywania zawodów.
12.    Przebywanie na łowisku i wędkowanie dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca.
13.    Na wyznaczonych łowiskach obowiązuje zakaz:
a)    połowu sandacza do 55 cm długości całkowitej;
b)    połowu szczupaka do 50 cm długości całkowitej;
c)    połowu łososia do 50 cm długości całkowitej;
d)    połowu troci do 50 cm długości całkowitej;
e)    połowu lina w okresie od 1 czerwca do 31 lipca;
f)    połowu karasia pospolitego;
g)    posiadania i używania silników z napędem spalinowym;
h)    palenia ognisk i biwakowania;
i)    stosowania zanęt;
j)    stosowania jako przynęty żywych lub martwych ryb, części ryb w tym również fileta;
k)    wędkowania spod lodu i w czasie nocy;
l)    na łowisku Rowokół zabronione jest używanie przynęt naturalnych;
m)    spinningowania i stosowania metody na sztuczną muchę w okresie od 1 października do 31 grudnia na wszystkich udostępnionych łowiskach;
n)    stosowania metody trollingu;
o)    przynoszenia plastikowych opakowań z przynętami, sugeruje się opakowania szklane.
14.    Na wyznaczonych łowiskach wprowadza się następujące dzienne limity ilościowe:
a)    węgorz – 1 szt.;
b)    szczupak i sandacz (łącznie) – 2 szt.;
c)    troć wędrowna i łosoś (łącznie) – 2 szt.;
d)    pstrąg potokowy i lipień – po 2 szt., łącznie 3 szt.;
e)    lin – 2 szt.;
f)    płoć, okoń, jaź i certa (łącznie) – do 5 kg;
g)    leszcz i krąp – bez limitu;
h)    karp, karaś srebrzysty, babka bycza, amur i tołpyga – bez limitu,
i)    pstrąg tęczowy oraz pstrąg źródlany – bez limitu;
j)    gatunki inwazyjne i obce takie jak np.: babka bycza, karaś srebrzysty, karp, amur i tołpyga – należy w przypadku złowienia zabrać z łowiska.
15.    Wędkujący zobowiązany jest do zachowania w czystości stanowiska wędkarskiego w promieniu co najmniej 5 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
16.    Zezwolenie na wędkowanie może być odebrane wędkującemu w przypadku dokonywania połowu niezgodnie z niniejszymi zasadami amatorskiego połowu ryb, bez prawa żądania przez niego zwrotu dokonanej opłaty.
17.    W przypadku zarybienia rzek rybami łososiowatymi Słowiński Park Narodowy może wprowadzić zakaz połowu ryb w wymiarze do 1 miesiąca w okresie wiosennym na rzekach w Łebie i Rowach. Zakłada się możliwość wprowadzenia zakazu połowu na rzekach w okresie ochronnym ryb łososiowatych.
18.    W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej Słowiński Park Narodowy może wprowadzić zakaz połowu ryb na łowiskach bez możliwości zwrotu wpłaty dokonanej za wędkowanie.
19.    Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i złożenia dokumentu do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego po zakończeniu obowiązywania zezwolenia. Niezłożenie rejestru do siedziby SPN będzie się wiązać z brakiem możliwości wykupieniem zezwolenia na kolejny okres.
Wędkujący na łowisku musi posiadać rejestr z wpisaną datą wędkowania i w przypadku złowienia ryb bieżącego wypełniania rejestru. Posiadanie na bieżąco wypełnianego rejestru i aktualnej opłaty upoważnia do wędkowania w wodach SPN.
20.    Wędkowanie z łodzi jest dopuszczone pod warunkiem użytkowania zarejestrowanej łodzi i posiadania na łodzi kamizelki ratunkowej. Nie przestrzeganie wymogów lub jednego z nich  wiąże się z koniecznością opuszczenia łowiska, bez możliwości zwrotu dokonanej opłaty.
21.    Prowadzącego odłowy ryb wędką na wodach śródlądowych Parku w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883 tj. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA WÓD MORSKICH SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DO PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB


1.    Amatorski połów ryb w pasie Morza Bałtyckiego leżącego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego dozwolony jest wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    W zakresie nieuregulowanym w Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
a)    ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2022 poz. 540 tj. ze zm.)
b)    rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U. 2021 poz. 2056 - tj. ze zm.)
3.    Dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb w wodach morskich Słowińskiego Parku Narodowego są:
a)    dowód uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu uregulowany z Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego oraz
b)    dokument potwierdzający dokonanie właściwej opłaty za wędkowanie w wodach morskich lub za udostępnienie wszystkich łowisk SPN. Wysokość opłaty za udostępnienie obszaru SPN do wędkowania w wodach morskich ustalona została w „Cenniku opłat upoważniających do prowadzenia amatorskiego połowu ryb w wodach Słowińskiego Parku Narodowego”. Opłata obowiązuje w terminie do końca roku danego kalendarzowego, w którym została wniesiona i zgodnie zapisem w tytule opłaty.
c)    rejestr amatorskiego połowu ryb zgodnie z pkt 13 regulaminu.
4.    Opłaty wymienionej w pkt 3 lit. b) dokonać należy wyłącznie:
a)    za pośrednictwem serwisu internetowego www.wedkowaniespn.eparki.pl (zasady określa Regulamin sprzedaży licencji wędkarskich w Słowińskim Parku Narodowym)
b)    lub bezpośrednio w kasie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, w godzinach: 8:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy oraz wyjątkowych sytuacji).
Słowiński Park Narodowy ze względu na nadzwyczajne sytuacje wynikające z przyczyn niezależnych od Parku może wykluczyć możliwość wskazanego sposobu dokonywania opłat bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.
5.    Opłata za wędkowanie w wodach morskich obowiązuje do dnia 31 grudnia w roku na, który została wniesiona.
Istnieje możliwość wniesienia opłaty w roku poprzedzającym w terminie po 20 grudnia. Zezwolenie takie ważne jest w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, na który opłata została wniesiona.
6.    Organizacja zawodów wędkarskich w wodach morskich Parku wymaga:
a)    uzyskania pisemnej zgody Dyrektora SPN oraz
b)    pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów wydawanego przez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
7.    Organizacja zawodów wędkarskich wymaga wniesienia przez organizatora w terminie poprzedzającym rozegranie zawodów jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł.
8.    Wszystkich uczestników zawodów wędkarskich zobowiązuje się do spełnienia warunków zawartych w pkt 3 niniejszego Regulaminu.
9.    Amatorski połów ryb w pasie Morza Bałtyckiego leżącego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego może odbywać się całodobowo, wyłącznie z brzegu (łowienie z plaży, brodzenie) na odcinku plaży w miejscach udostępnionych w celach rekreacyjnych, pomiędzy słupkami 200 – 211 km brzegu morskiego, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych do kąpieli.
10.    Przy prowadzeniu amatorskiego połowu ryb w morskich wodach Słowińskiego Parku Narodowego zabrania się:
a)    wpływania wszelkimi dostępnymi środkami pływającymi na akwen wód morskich SPN,
b)    połowu sandacza do 55 cm długości całkowitej;
c)    połowu troci i łososia w okresie od dnia 15 września do 31 grudnia;
d)    połowu siei w okresie od 15 października do 31 grudnia;
e)    połowu ryb i innych organizmów morskich kuszą;
f)    palenia ognisk i biwakowania;
g)    stosowania zanęt;
h)    stosowania jako przynęty żywych lub martwych ryb, części ryb w tym również fileta;
i)    wprowadzania psów.
11.    W ramach udostępnienia wód morskich SPN do amatorskiego połowu ryb wprowadza się następujące dzienne limity ilościowe:
a)    węgorz – 1 szt.;
b)    szczupak i sandacz (łącznie) – 2 szt.;
c)    sieja, troć wędrowna i łosoś (łącznie) – 2 szt.;
d)    pozostałe gatunki – tak, jak w prawie krajowym.
12.    Wędkujący zobowiązany jest do zachowania w czystości stanowiska wędkarskiego w promieniu co najmniej 5 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
13.    W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej Słowiński Park Narodowy może wprowadzić zakaz połowu ryb na łowiskach bez możliwości zwrotu wpłaty dokonanej za wędkowanie.
14.    Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i złożenia dokumentu do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego po zakończeniu obowiązywania zezwolenia. Niezłożenie rejestru do siedziby SPN będzie się wiązać z brakiem możliwości wykupieniem zezwolenia na kolejny okres.
Wędkujący na łowisku musi posiadać rejestr z wpisaną datą wędkowania i w przypadku złowienia ryb bieżącego wypełniania rejestru. Posiadanie na bieżąco wypełnianego rejestru i aktualnej opłaty upoważnia do wędkowania w wodach SPN.
15.    W przypadku prowadzenia amatorskiego połowu ryb niezgodnie z niniejszymi zasadami amatorskiego połowu ryb w wodach morskich Słowińskiego Parku Narodowego, uprawniony może zostać pozbawiony prawa połowu na wodach morskich Słowińskiego Parku Narodowego poprzez odebranie przez Służby SPN dowodu opłaty za wędkowanie, bez prawa żądania zwrotu opłaty przez osobę prowadzącą taki połów.